คลังเก็บป้ายกำกับ: การศึกษา

ข่าวการศึกษา

ม.แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย “ชูการศึกษา-สาธารณสุขพัฒนาประเทศ”

ม.แม่ฟ้าหลวงพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติ “ชูการศึกษา-สาธารณสุขพัฒนาประเทศ”

“ปลูกป่า สร้างคน” พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งธงยึดมั่นตั้งแต่วันที่ได้รับการสถาปนาจัดตั้งมหาวิทยาลัย 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยมุ่งหวังให้ มฟล.เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้เดินหน้าสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ ปัจจุบันมีนักศึกษาจากทั่วประเทศไทย และจากประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และทวีปต่างๆทั่วโลก จำนวน 15,117 คน ใน 15 สำนักวิชา ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆแล้ว 35,095 คน

ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภา มฟล. ฉายภาพ มฟล.ที่ผ่านมาว่า ได้ก้าวเดินไปตามเป้าหมาย โดย 5 ปีแรกเป็นการบุกเบิก 5 ปีต่อมาเป็นการพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 5 ปีที่สามเป็นการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและภูมิภาค 5 ปีที่สี่ถือว่าก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติโดยสมบูรณ์ มีนักศึกษาจากอาเซียนและประเทศอื่นๆ อีก 30 ประเทศเข้ามาเรียน และใน 5 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้วางรากฐานการจัดตั้งสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพรองรับตั้งแต่ 12 ปีที่แล้ว รวมถึงการสร้างศูนย์การแพทย์ มฟล. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ มฟล.มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบริการและดูแลสุขภาพในภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พลิกโฉมบุกเบิกพัฒนาด้านสุขภาพมากขึ้น

ข่าวการศึกษาวันนี้

“ผมอยากใช้การศึกษาและการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่การพัฒนาเพียงระดับมหาวิทยาลัย มฟล.มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์สำคัญคือการสร้างมิตรลดศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม แม้แต่อินโดนีเซียและมาเลเซีย มฟล.ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด รวมถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกประเทศสำคัญที่ มฟล.สานความสัมพันธ์ทางวิชาการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด สิ่งที่เราต้องสานต่อจากนี้คือการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มากขึ้นเพื่อการยอมรับของนานาประเทศ จุดแข็งของ มฟล.ที่ผ่านมาคือความมุ่งมั่น ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรที่ทำจริง จนเกิดการยอมรับและนำไปสู่การสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลและภาคเอกชนด้วยดีมาโดยตลอด” ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ย้ำความตั้งใจ

ศ.พิเศษ ดร.วันชัย ยังสะท้อนถึงความท้าทายของอุดมศึกษาไทยว่า มหาวิทยาลัยไม่สามารถยึดฐานที่มั่นกับการมีรายได้จากการเก็บค่าเล่าเรียนเพียงอย่างเดียวต่อไปได้ เนื่องจากอนาคตจำนวนนักศึกษาจะน้อยลง เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชากร เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชากรทุกวัย ขณะเดียวกันบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไป ต้องเปิดช่องให้กลับมาเพิ่มความรอบรู้ หรือ Upskill เพื่อก้าวทันความก้าวหน้าในศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เป็นการเพิ่มคุณภาพคนให้สมาร์ททันต่อโลก

ด้าน รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. กล่าวถึงความก้าวหน้าของ มฟล.ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 24 ปี ว่า มฟล.มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ ได้รับการจัดอันดับ 1 จาก THE World University Rankings ต่อเนื่องกัน 3 ปีซ้อน ทั้งด้านภาพรวม ด้านการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ และด้านความเป็นนานาชาติ มฟล.ยังคงเดินหน้ารักษาคุณภาพนี้ต่อไป เพราะเป็นสิ่งสะท้อนถึงผลจากการทำงาน การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย และตั้งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของอาเซียนที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ในส่วนของการเรียนการสอนได้ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาการสอนรูปแบบใหม่ๆที่ทันสมัย ก้าวข้ามข้อจำกัด แต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต

รศ.ดร.ชยาพร ยังแสดงทัศนะความมุ่งมั่นว่า มฟล.ต้องเปิดกว้างการเรียนรู้มากขึ้น เตรียมชุดวิชาต่างๆให้สอดคล้องความต้องการและความถนัดของนักศึกษา เพราะจุดประสงค์การเข้าเรียนไม่ใช่ปริญญาบัตร แต่เป็นความรู้และประสบการณ์ ขณะเดียวกันจะขับเคลื่อนด้าน Digital Transformation นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกภารกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญคือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยศูนย์การแพทย์ มฟล. ซึ่งประกอบด้วย รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. ศูนย์บริการสุขภาพครบวงจรแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน รพ.มหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการ บริการทางด้านสุขภาพ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ หรือเป็น Wellness Hub ของโลก นอกจากนี้ จะขยายกรอบการเป็นที่พึ่งแก่สังคมผ่านกระบวนการบริการวิชาการและการวิจัยที่สอดคล้องความต้องการของสังคม

ทีมการศึกษา มองว่าความพยายามในการพัฒนาสถาบันอุดม ศึกษาไทยที่ต้องเรียนรู้และก้าวข้ามความท้าทายจากวิกฤติต่างๆ ทั้งโรค ระบาด โครงสร้างประชากรที่ก้าวสู่สังคมสูงอายุ ท่ามกลางการแข่งขันในประชาคมโลกที่สูงขึ้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมในการตอบโจทย์ทุกมิติและทุกสถานการณ์ เพราะสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานเท่านั้นจึงจะอยู่รอด.